Turvallisuusperiaatteemme

Pylon-konsernin turvallisuusperiaatteet

Pyrimme yhtenäisillä turvallisuusperiaatteilla varmistamaan, että liiketoimintaprosessimme ovat luotettavia, häiriöttömiä ja jatkuvia. Turvallisuusperiaatteemme sisältävät työturvallisuuden lisäksi olennaisena osana myös tietoturvan ja hyvän tietohallintatavan, jossa sovituilla tietoturvatoimenpiteillä varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Turvallisuusperiaatteet kuvaavat toimintamme arvoja, vastuullisuutta, laatua ja työturvallisuutta. Tavoitteenamme ovat hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisö, kestävästi kehittyvä ja hallitusti kasvava Pylon ja laatuajatteluun perustuva toimintatapa.

Arvot määrittävät miten me pylonilaiset teemme töitä, suoritamme valintoja ja toimimme työkavereidemme, kumppaniemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa. Vastuullisena toimijana huomioimme toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset käsittäen myös sidosryhmien edut ja odotukset. Toimintamme perustuu sertifioituun ISO 9001:2015 laatujärjestelmään, joka ohjaa meitä kohti virheetöntä rakentamista ja sujuvaa rakentamisprosessia ja onnistuneita asiakaskohtaamisia. Työturvallisuudessa panostamme avoimuuteen ja jatkuvaan oppimiseen. Tavoitteenamme on, että Pylonin työmailla ei tapahdu yhtään tapaturmaa.

Turvallisuusperiaatteemme luovat pohjan hyvän turvallisuuskulttuurin edistämiselle sekä turvallisille käytännöille arjessamme. Kaikki pylonilaiset ja Pylonin lukuun työskentelevät ovat sitoutuneet noudattamaan näitä yhteisiä periaatteita:

  1. Pylonilaisena toimintani perustuu yhdessä sovittuihin ja kaikkia sitoviin arvoihin – tahto, taito, tekeminen ja tiimi!
  2. Olen lahjomaton, valvon turvallisuusohjeiden noudattamista ja puutun mahdollisiin väärinkäytöksiin.
  3. Takaan tuottamieni ja hallussani olevien tietojen luotettavuuden ja luottamuksellisuuden.
  4. Pyrin ehkäisemään ympäristöhaittoja ja -vahinkoja, jotka syntyvät toiminnasta, hankinnoista ja kulutuksesta.
  5. Toimin ennakoivasti, mahdolliset turvallisuusuhat ja -riskit tunnistaen ja niihin varautuen.
  6. En missään tilanteessa salli uhkaa ihmisen hengelle tai terveydelle, enkä aseta taloudellisia hyötyjä turvallisuuden edelle.
  7. Varmistan, että kaikilla työhön ryhtyvillä on riittävä turvallisuusosaaminen.
  8. Ilmoitan tekemistäni turvallisuushavainnoista esimiehelleni tai palautejärjestelmään.
  9. Johtajana tai esimiehenä toimin esimerkkinä ja tuen hyvää turvallisuuskulttuuria luomalla edellytykset turvalliseen ja kehittyvään työympäristöön ja toimintaan.
  10. Ymmärrän, että turvallisuusohjeiden tai -periaatteiden vastaisesti toimimalla vaarannan paitsi oman, myös muiden ihmisten, asiakkaidemme, yrityksemme tai ympäristön turvallisuuden.