Pylon-konserni hakee ISO 14001 ympäristösertifikaattia

|

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi. Sitä käytetään maailmanlaajuisesti. Pylon-konsernilla on jo käytössään ISO 9001-laatujärjestelmä, ISO 14001 ympäristösertifikaatin on tarkoitus täydentää tätä. Ympäristösertifikaatissa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset.

Pylon-konsernin kaikki keskeinen toiminta, joilla on merkittävää vaikutusta ympäristöjärjestelmän osalta, otetaan huomioon sertifioinnissa. Näihin lukeutuvat toimistosssa sekä työmailla tapahtuvat toiminnot: hankinnat, työturvallisuus, tuotannon ja aliurakoinnin johtaminen sekä laadunvarmistus.

Merkittävimmät ympäristönäkökohdat Pylon-konsernissa liittyvät työmaiden rakennusmateriaaleihin, niiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön, lajitteluun ja kierrätykseen, energiatehokkaaseen ja turvalliseen rakentamiseen sekä hankintojen tehokkaaseen ja ympäristönäkökulmia huomioivaan toteutukseen. Suurimmat riskit ympäristön kannalta ovat erilaiset onnettomuudet ja vahingot kuten kemialliset onnettomuudet esim. polttoöljyn/nestekaasun joutuminen maaperään, pohjaveden saastuminen, vesivahingot sekä tulipalot.

ISO 14001 on suunniteltu yhteensopivaksi ja yhdenmukaistetuksi muiden tunnustettujen johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001:n, kanssa. Siksi se soveltuu erinomaisesti integroitavaksi Pylon-konsernin jo olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin ja -prosesseihin.

LinkedInFacebook